Regulamin konkursu "Smaki dzieciństwa"

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Smaki dzieciństwa" zwanego dalej „Konkursem" jest Herbapol S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Diamentowa 25, 20-471 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027463, kapitał zakładowy 691 365,00 zł, wpłacony w całości, NIP 7120155364, REGON 43072317400000, zwana dalej „Organizatorem".

2. Koordynatorem Konkursu, działającym na zlecenie Organizatora jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 46 580 831 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej „Koordynatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez na fanpage’u serwisu Haps.pl utrzymywanym w serwisie Facebook.com pod adresem URL: https://www.facebook.com/hapsfood/ zwanym dalej „Fanpage", w dniach od 03.04.2023 kwietnia 2023 roku do 2.05.2023 maja 2023 roku.

4. Podstawy organizacji Konkursu oraz prawa i obowiązki jego uczestników określają Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa, z uwzględnieniem przepisów prawa zapewniających ochronę konsumentów.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na Fanpage’u.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające pozostałe warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Koordynatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich warunków, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Udział w Konkursie mogą wziąć użytkownicy serwisu Facebook.com. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu serwisu Facebook.com. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany, ani organizowany przez serwis Facebook.com. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Koordynatora.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 3 kwietnia 2023 roku od godziny 12.00 do dnia 2 maja 2023 roku do godziny 23.59 wypełnić udostępniony na Fanpage’u formularz konkursowy tj.:

a) napisać wypowiedź konkursową na temat „Opisz nam smaki swojego dzieciństwa i wspomnienia z nimi związane", wypowiedź konkursowa nie może przekroczyć 1000 znaków ze spacjami;

b) podać dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail);

c) zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa umieszczonego w formularzu.

2. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę konkursową. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedną pracę, za prawidłowo zgłoszoną i przyjętą do Konkursu uważana będzie jedynie praca konkursowa zgłoszona jako pierwsza do Konkursu.

3. Po przesłaniu pracy konkursowej w sposób określony w ust. 1 i 2, uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

4. Uczestnik zapewnia, że zgłoszona przez niego praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu. Prace konkursowe nie mogą mieć charakteru reklamowego. W pracach konkursowych nie można używać nazw firm ani podawać jakichkolwiek informacji, które mogłyby wskazywać na jakąkolwiek firmę lub sugerować jej nazwę albo nazwy jej produktów lub ich charakterystykę.

6. Prace konkursowe zostaną zamieszczone na stronach Fanpage’a, mogą zostać także zamieszczone w związku z Konkursem na profilach Organizatora utrzymywanych w serwisie Facebook.com, Instagram.com.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród zgłoszeń konkursowych nadesłanych przez uczestników spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej jury wskaże 15 (piętnaście) najciekawszych prac, a uczestnikom, którzy je nadesłali zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust. 1.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Koordynatora. Decyzja jury ma charakter uznaniowy, przy czym wyłaniając nagrodzone prace, jury będzie się kierować w szczególności ich pomysłowością, kreatywnością.

4. Najpóźniej w dniu 13.05.2023 roku Koordynator zamieści na Fanpage’u pod postem konkursowym wyniki Konkursu oraz powiadomi o wynikach Konkursu nagrodzonych uczestników, wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany w formularzu konkursowym zgodnie z § 3 ust. 1.

5. Nagrodzeni uczestnicy zobowiązani są niezwłocznie przekazać w sposób określony w zawiadomieniu dane niezbędne do realizacji prawa do nagrody i weryfikacji tożsamości tj. imię, nazwisko, adres do doręczeń i numer kontaktowy.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie są zestawy obejmujące: Herbapol - Mus Wiśnie – 1 szt., Herbapol – Mus Truskawki – 1 szt., Herbapol – Mus Mango & Brzoskwinie – 1 szt., Herbapol – Dżem Truskawkowy – 1 szt., Herbapol – Dżem Czerwona porzeczka – 1  szt., cukierki odświeżające o smaku poziomki z pokrzywą – 1 szt., cukierki odświeżające o smaku pomarańczy z szałwią- 1 szt., Herbapol – Malina  z kwiatem róży – po jednym zestawie dla każdego uczestnika, o którym mowa w § 4 ust. 2.

2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem.

3. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 dni od dnia przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 5, z tym jednak zastrzeżeniem, że Organizator nie oferuje możliwości wysłania nagrody poza terytorium Polski.

4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach całego Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie do Koordynatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres musy_owocowe@gazeta.pl z dopiskiem „Konkurs: Smaki dzieciństwa".

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Koordynator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Dane osobowe.

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Herbapol S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Diamentowa 25, 20-471 Lublin („Administrator").

2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@herbapol.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy uczestnik może skontaktować się poprzez adres e-mail iod@herbapol.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD"). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu zostało powierzone Koordynatorowi tj. Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa („Procesor") na potrzeby wykonania zleconych czynności przy organizacji Konkursu w tym:  przyjmowanie zgłoszeń konkursowych, wybór laureatów, publikacja wyników, wysyłka nagród, prowadzenie postępowania reklamacyjnego.

5. Z Koordynatorem/Procesorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Koordynatora wskazany w § 1 ust. 2.

6. Koordynator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy uczestnik może skontaktować się poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Koordynatora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD"). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

7. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane:

a) w celu przeprowadzenia Konkursu podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie"); prawnie uzasadniony interes Administratora polega na przeprowadzeniu konkursu (w tym przekazaniu nagrody);

b) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

8. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu tj. dostawcy usług informatycznych, a dane laureatów na potrzeby wysyłki nagród podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie.

9. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z konkursu lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

10. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

11. Uczestnikowi Konkursu przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 7a) i 7b) powyżej z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją uczestnika Konkursu. Dla celów dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub elektroniczną na adres iod@agora.pl.

13. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie – niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.

14. Powyższe postanowienia nie dotyczą przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu Facebook.com przez administratora serwisu Facebook.com.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.