Regulamin konkursu "Poczuj ciepło"

§ 1 Postanowienia ogóln
 1. Organizatorem konkursu o nazwie „Poczuj ciepło” („Konkurs”) jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 46 580 831 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44 („Organizator”).
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Red Bird sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, u. Lublinek 49, 93-469 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000438905, NIP 7272787727, kapitał zakładowy w wysokości 70 000 zł.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu utrzymywanym przez Organizatora w serwisie Instagram.com, dostępnym pod adresem URL: https://www.instagram.com/haps_food/?hl=pl („Profil”) w dniach 07 lutego 2020 roku – 14 lutego 2020 roku.
 4. Regulamin Konkursu dostępny na stronach serwisu Haps.pl prowadzonego przez Organizatora („Serwis”), pod adresem URL: https://haps.pl/Haps/0,0.html.
 5. Podstawy organizacji Konkursu oraz prawa i obowiązki uczestników Konkursu określają Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa z uwzględnieniem przepisów prawa zapewniających ochronę konsumentów.

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich warunków, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 5. Udział w Konkursie mogą wziąć użytkownicy serwisu Instagram.com. Przy czym Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany, ani organizowany przez serwis Instagram.com. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora.

§ 3 Przebieg Konkursu

 1. 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 07 lutego 2020 roku od godz. 12:00, do dnia 14 lutego 2020 roku do godziny 23:59:
  a) na Profilu pod postem konkursowym w komentarzu zamieścić zdjęcie wraz z krótkim komentarzem na temat: „Co Cię rozgrzewa w chłodny dzień?”;
  b) w opisie pod zdjęciem dodać hashtagi: #poczujcieplozhapsem, #notohaps, #Contigo_Polska
  c) oznaczyć post konkursowy „@haps_food” oraz „@Contigo_Polska”.
 2. Jeden uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę konkursową. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe za przyjęte do Konkursu uważane będzie jedynie jego pierwsze zgłoszenie.
 3. Po dokonaniu zgłoszenia w sposób określony w ust. 1 uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 4. Uczestnik zapewnia, że zgłoszona przez niego praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy do Konkursu. Odpowiedzi konkursowe nie mogą mieć charakteru reklamowego. W odpowiedziach konkursowych nie można używać nazw firm ani podawać jakichkolwiek informacji, które mogłyby wskazywać na jakąkolwiek firmę lub sugerować jej nazwę albo nazwy jej produktów lub ich charakterystykę.
 5. Prace konkursowe mogą zostać zamieszczone przez Organizatora na stronach Profilu, na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com, zwycięskie prace konkursowe mogą zostać zamieszczone przez Fundatora na stronach serwisu fundatora oraz jego profili prowadzonych na stronach serwisów Instagram.com i Facebook.com.

§ 4 Zasady wyłaniania zwycięzców

 1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.
 2. Spośród prac konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej jury wskaże 3 (trzy) najciekawsze prace konkursowe, a uczestnikom, którzy je zgłosili, zostanie przyznana nagroda określona w §5 ust. 1.
 3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.
 4. Organizator do dnia 21 lutego 2020 roku zamieści na Profilu wyniki Konkursu oraz powiadomi o wynikach Konkursu nagrodzonego uczestnika, wysyłając wiadomość za pomocą systemu komunikacji dostępnego w serwisie Instagram.com.
 5. Nagrodzony Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie, przekazać Organizatorowi w sposób określony w zawiadomieniu o wygranej dane niezbędne do przesłania nagrody tj. imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy.

§ 5. Nagrody.

 1. Nagrodami w Konkursie są 3 kubki termiczne Contigo – po jednym dla każdego uczestnika, określonego w § 4 ust. 2.
 2. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 3. Nagroda zostanie wysłana kurierem, w terminie 14 (czternastu) dni od przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 5, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu, z tym jednak zastrzeżeniem, że Organizator nie oferuje możliwości wysłania nagrody poza terytorium Rzeczpospolitej.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 lub pocztą elektroniczną na adres redakcja_lifestyle@agora.pl z dopiskiem „Konkurs: „Poczuj ciepło”.
 2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Dane osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa („Administrator”).
 2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: redakcja_lifestyle@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy uczestnik może skontaktować się poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD”). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 4. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane:
  a) w celu przeprowadzenia Konkursu, a podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie”); prawnie uzasadniony interes Administratora polega na przeprowadzeniu konkursu (w tym przekazaniu nagrody);
  b) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 5. Dane osobowe uczestników będą przekazywane podmiotom świadczącym Administratorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursu tj. dostawcy usług informatycznych, a dane laureatów na potrzeby wysyłki nagród oraz publikacji wyników Konkursu Fundatorowi oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie.
 6. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z konkursu lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 4a) i 4b) powyżej z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją uczestnika Konkursu. Dla celów dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub elektroniczną na adres iod@agora.pl.
 10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie - niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody. 11. Powyższe postanowienia nie dotyczą przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu Instagram.com przez administratora serwisu Instagram.com.
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.