Regulamin ogólny konkursów organizowanych na profilu Haps.pl w serwisie Instagram ("Regulamin")

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursów jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska
8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 46 580 831 zł,
wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44 („Organizator”).
2. Konkursy będą przeprowadzane przez Organizatora na profilu serwisu
Haps.pl, utrzymywanym w serwisie Instagram.com, dostępnym pod
adresem URL: https://www.instagram.com/haps_food/, („Profil”).
3. Organizator każdorazowo oznaczy w poście zawierającym ogłoszenie o
konkursie termin dokonywania zgłoszeń oraz publikacji wyników.
4. Podstawy organizacji Konkursów oraz prawa i obowiązki jego uczestników
określają Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa z uwzględnieniem
przepisów prawa zapewniających ochronę konsumentów.
5. Regulamin dostępny jest na stronie serwisu Haps.pl pod adresem URL: https://haps.pl/Haps/7,168152,24459061,regulamin-ogolny-konkursow-organizowanych-na-profilu-haps-pl.html

§ 2. Uczestnictwo w Konkursach.
1. Uczestnictwo w Konkursach jest nieodpłatne.
2. Uczestnikami Konkursów mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające
pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
3. Uczestnikami Konkursów nie mogą być pracownicy Organizatora jak również
ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w
Regulaminie.
5. Udział w Konkursach mogą wziąć użytkownicy serwisu Instagram.com.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu serwisu
Instagram.com.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursach.
1. Aby wziąć udział w danym konkursie należy w terminie wskazanym na Profilu
i w sposób każdorazowo szczegółowo określony przez Organizatora w poście
zawierającym ogłoszenie o konkursie, wykonać zadanie konkursowe za
pośrednictwem Profilu przy użyciu funkcjonalności serwisu Instagram.
2. Z zastrzeżeniem postanowienia § 5 ust. 4, każdy uczestnik może dokonać
dowolnej liczny zgłoszeń konkursowych w danym konkursie.
3. Uczestnik zapewnia, że zgłoszona przez niego praca konkursowa nie narusza
przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik jest
w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do danego konkursu.
Prace konkursowe nie mogą mieć charakteru reklamowego. W pracach
konkursowych nie można używać nazw firm ani podawać jakichkolwiek
informacji, które mogłyby wskazywać na jakąkolwiek firmę lub sugerować jej
nazwę albo nazwy jej produktów lub ich charakterystykę.
4. Prace konkursowe zamieszczone na Profilu, mogą zostać także zamieszczone
na stronach serwisu Haps.pl oraz na Profilu. 

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.
1. Zwycięzcy danego konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników,
którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.
2. Nagrody zostaną przyznane uczestnikom, którzy jako pierwsi poprawnie wykonają zadanie
konkursowe. Liczbę nagrodzonych uczestników i pulę nagród w danym konkursie
Organizator określi każdorazowo w pości zawierającym ogłoszenie o konkursie.
3. Jury konkursowe przyznaje nagrody poszczególnym uczestnikom, w tym
dokonuje oceny zadań konkursowych pod względem ich zgodności z
Regulaminem i poprawności. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.
4. Organizator w terminie wskazanym na Profilu opublikuje pod postem
konkursowym wyniki danego konkursu oraz powiadomi o wynikach
nagrodzonych uczestników, wysyłając wiadomość za pomocą systemu
komunikacji dostępnego w serwisie Instagram.com.
5. Nagrodzony uczestnik obowiązany jest niezwłocznie przekazać
Organizatorowi w sposób określony w zawiadomieniu o wygranej dane
niezbędne do przesłania nagrody tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer
telefonu.

§ 5. Nagrody.
1. Zwycięzcom Konkursów zostaną przyznane nagrody określone każdorazowo
przez Organizatora w poście zawierającym ogłoszenie o konkursie.
2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej
Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub
zamiany na inną nagrodę rzeczową.
3. Organizator każdorazowo określi na Profilu sposób przekazania nagrody. W
zależności od postaci nagrody zostaną one odpowiednio:
a) wysyłane pocztą kurierską lub poczta polską w terminie 14 (czternastu) dni od przesłania przez
uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody,
b) przesyłane pocztą elektroniczną (np. kody, elektroniczne vouchery) w terminie
14 (czternastu) dni od przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej
dane niezbędne do przekazania nagrody,
c) udostępnione do odebrania we wskazanych punktach (np. zaproszenia/bilety
w kasie kina/teatru).
4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach danego konkursu tylko jedną
nagrodę przewidzianą Regulaminem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursami należy składać wraz z
uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732
Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres haps_redakcja@agora.pl dopiskiem
„Konkurs Instagram Haps.pl" w terminie 30 dni od daty opublikowanie
wyników danego konkursu.
2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni
od dnia ich
otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres
wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursów jest Agora S.A. z
siedzibą w Warszawie, adres ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
(„Administrator”).
2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail:
myfitness@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy
uczestnik może skontaktować się poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub
pisemnie na adres siedziby Administratora (w przypadku korespondencji na
adres siedziby Administratora, prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD”). Z
inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
4. Dane osobowe uczestników Konkursów są przetwarzane:
a) w celu przeprowadzenia Konkursów podstawą prawną przetwarzania danych
jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) („Rozporządzenie”); prawnie uzasadniony interes Administratora polega
na przeprowadzeniu Konkursów (w tym przekazaniu nagrody);
b) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed
takimi roszczeniami przez Administratora; podstawą prawną przetwarzania
danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia).
5. Dane osobowe uczestników będą przekazywane podmiotom świadczącym
Administratorowi usługi związane z przeprowadzeniem Konkursów tj. dostawcy
usług informatycznych, a dane laureatów w celu umożliwienia realizacji prawa
do nagrody podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie.
6. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do
przeprowadzenia danego konkursu, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia
ewentualnych roszczeń wynikających z tego konkursu lub obrony przed
roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym
okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z
przepisów prawa.
7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania
ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
8. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
9. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 4a) i 4b) powyżej z przyczyn
związanych ze szczególną sytuacją uczestnika. Dla celów dowodowych,
Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby
Administratora lub elektroniczną na adres iod@agora.pl.
10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursach -
niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.
11. Powyższe postanowienia nie dotyczą przetwarzania danych osobowych
użytkowników serwisu Instagram.com przez administratora serwisu
Instagram.com.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.